Trang nhất » Khóa học web

  • Tên chương trình học: Lập trình module cho NukeViet 4
  • Mã chương trình học: LTV-NV4

Lớp học lập trình module cho NukeViet 4

Yêu cầu:

- Có kiến thức về HTML & CSS

- Có kiến thức cơ bản về PHP

- Có máy tính xách tay

- Ngoài thời gian trên lớp học viên cần làm bài tập tối thiểu 2 lần thời gian học.

- Thời gian hoc:

Tuần 3 buổi từ 18h – 20h30 thứ 2, 4, 6

Thời gian học kéo dài 10 tuần.

Nội dung học:

1: Tổng quan về NukeViet (1 buổi)

            - Bài tập Thực hành cài đặt và xây dựng site bằng NukeViet.

2: Tổng quan về HTML  (3 buổi)

- Hướng dẫn dùng CSS  http://getbootstrap.com xây dựng giao diện responsive.

            - Chuyển thiết kế giao diện thành html responsive.

- Bài tập xây dựng giao diện responsive với 12 cột.

4: Quản lý code trên github (1 buổi)

- Đưa code lên kho code (Github hoặc các kho codegit).

- Cách thao tác với github: để lấy code, đóng góp code.

5: Giới thiệu hệ quản trị CSDL (1 buổi)

- Giới thiệu hệ quản trị CSDL

            - Cách xây dựng CSDL trong MySQL sử dụng công cụ phpMyadmin.

6: Hướng dẫn sử dụng modules make-themes. (2 buổi)

- Chuyển giao diện html thành giao diện cho NukeViet.

- Lập trình kết nối với CSDL để chuyển cho Block.

7: Hoàn thiện giao diện  (2 buổi)

- Xây dựng hoàn chỉnh giao diện.

- Đóng gói giao diện.

- Đưa giao diện lên kho code, diễn đàn nukeviet.

 

8.Giới thiệu cấu trúc module dùng trong NukeViet. (1 buổi)

 

9. Lập trình PHP căn bản (2 buổi)

Giới thiệu ngôn ngữ PHP

                - Các khái niệm cơ bản: cài đặt, cấu hình, ...

                - Biến (Variables).

                - Hằng (Constants).

                - Kiểu dữ liệu ( Data Types ).

                - Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Type Conversions).

                - Các toán tử (Operators).

                - Câu lệnh điều kiện if, switch.

                - Vòng lặp ( for, while, do... while, continue, break).

Hàm

                - Giới thiệu hàm.

                - Khai báo hàm.

                - Giá trị trả về của hàm.

                - Sử dụng hàm.

                -Tham số truyền: tham trị, tham biến.

                - Phạm vi biến: biến toàn cục, biến cục bộ.

Mảng

                - Tạo mảng, truy xuất phần tử, thêm, xóa phần tử mảng.

                - Sử dụng vòng lặp trong mảng: vòng lặp for, while, foreach,....

                - Kiểm tra giá trị tồn tại trong mảng.

                - Sắp xếp dữ liệu.

                - So sánh mảng.

                - Trộn mảng.

                - Mảng nhiều chiều: khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,...

Chuỗi

                - Định nghĩa chuỗi.

                - Mối quan hệ giữa chuỗi và mảng.

                - So sánh chuỗi.

                - Chuỗi con.

                - Các hàm sử dụng trong chuỗi: tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường.

 

Xử lý dữ liệu trên Form

                - Phương thức GET.

                - Phương thức POST

                - Redirection.

                - Session

                - Cookie

                - Class Request trong NukeViet

10. Lập trình CSDL  với PDO (2 buổi)

               - Giới thiệu ngôn ngữ SQL.

                - Các toán tử.

                - Các kiểu dữ liệu.

                - Tạo table.

                - Thay đổi cấu trúc.

                - Thêm dữ liệu vào bảng.

                - Chỉnh sửa dữ liệu.

                - Xóa dữ liệu.

                - Select đơn giản.

                - Select có sắp xếp dữ liệu.

                - Select có hàm tính toán.

                - Select có kết bảng.

                - Select phân nhóm.

                - Select tìm kiếm

11. Xứ lý File, thư mục và truy xuất tài nguyên trên mạng (1 buổi)

  • Tạo file.
  • Truy xuất dữ liệu với File: Mở, đóng, đọc, ghi, xóa, kiểm tra sự tồn tại của file, thay đổi thuộc tính của file.
  • Thao tác với thư mục: Tạo, xóa, kiểm tra, đổi, xác định thư mục hiện hành,.
  •  Truy xuất tài nguyên trên mạng:
  •  Class Upload (Xử lý Upload có lựa chọn định dạng và dung lượng file)
  • Class Download (Xử lý Download có lựa chọn định dạng và dung lượng file )
  • Tổng quan về Htaccess

12. Xây dựng module (2 buổi)

                - Xây dựng các khối dữ liệu ở các menu trái, phải, trên, dưới,...

                - Xây dựng trang liệt kê: liệt kê tin tức, sản phẩm.

                - Trang chi tiết.

                - Xây dựng chức năng đăng ký thành viên.

13. Sử dụng các lớp xử lý cơ bản cho hệ thống website (1 buổi)

 

- Class Phân trang (Xử lý Phân trang ở cấp độ cao)

- Class User (Quản lý thành viên với thêm, sửa, xóa các thông tin)

- Hướng dẫn sử dụng Git, github để quản lý Code và làm việc theo nhóm.

14: Quản lý code trên git nâng cao (1 buổi)

- Cách thao tác với github: để lấy code, đóng góp code.

- Trộn nhiều kho code để quản lý code trên website.

15. Đề Tài Tốt Nghiệp (4 buổi)

 (Tự Chọn, Tuần tập trung hoc 1 buổi)

- Bán Hàng Qua Mạng.

- Trang Tin Tức Chuyên Nghiệp.

- Trang âm Nhạc Chuyên Nghiệp.

- Trang Trắc Nghiệm Trực Tuyến.

- Trang Hình Ảnh Trực Tuyến

 

 Danh sách các khóa học

Lập trình PHP & MySQL Trên NukeViet-4 khóa 5
Lập trình PHP & MySQL Trên NukeViet-4 khóa 5

Để đáp ứng nhu cầu học tập và tiếp cận những công nghệ mới trong phiên bản Nukeviet 4.0 của các thành viên trong cộng đồng Nukeviet. BQT NukeViet xin thông báo mở lớp đào tạo lập trình trên NukeViet-4 khóa 4 với phương...

 Lượt đăng kí: 20   Còn lại: 0